0 รายการ - 0.00฿

อบรมบัญชีออนไลน์

จำนวนชั่วโมงและช่วงที่สามารถเข้าอบรมกับทางเรา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 18 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

ผู้ทำบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

"ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี จะสามารถเก็บอบรมชั่วโมงได้ในช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 เท่านั้น"

          ซีพีดี ติวเตอร์ เป็นสถาบันอบรมบัญชี สามารเก็บชั่วโมง CPD (ผู้ทำบัญชี) และ ชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชี) ซึ่งสถาบันได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการอบรมบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) รหัสสถาบัน 40283 (อบรมบัญชีออนไลน์) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรดติดต่อ คุณกฤษ 081-1711962 หรือ คุณวิน 087-6732884

 ชื่อหลักสูตร การเก็บชั่วโมง ผู้บรรยาย ราคา
E-Learning : หลักสูตรที่1 - มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตอนที่ 1) CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่2 - มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตอนที่ 2) CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่3 - เจาะลึกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล CPD: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
CPA: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่4 - เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ CPD: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
CPA: บัญชี 0:00 อื่นๆ 6:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่5 - การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่6 - การจัดทำงบกระแสเงินสด CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่7 - การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายกฤษ เกตุศร

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
E-Learning : หลักสูตรที่10 - การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น CPD: บัญชี 6:00 อื่นๆ 0:30
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel เพื่อช่วยในการบันทึกบัญชี CPD: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายกฤษ เกตุศร

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
สอนบัญชีเบื้องต้นและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน CPD: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายธเณศ เฮงตระกูลสิน

500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า
สอนจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียน VAT ผ่านระบบออนไลน์ CPD: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPA: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
นายกฤษ เกตุศร

250.00฿

หยิบใส่ตะกร้า